Colegiul National "Stefan cel Mare" Harlau, Str. M. Eminescu nr. 5
Anul scolar: 2021/2022

Clase
Profesori
Sali de clasa
Orare generale
Orarul general clase

Colegiul National "Stefan cel Mare" Harlau, Str. M. Eminescu nr. 5
Anul scolar: 2021/2022

Orarul general claseLuni

Marti

Miercuri

Joi

Vineri


0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
V LRO
SS
V
MAT
SI
V
REL
PM
V
DES
RG
V
CDS
UL
V
EDT
CC
V

BIO
UL
V
LRO
SS
V
LFR
BL
V
EDF
DIC
V
MAT
SI
V
TIC
BAB
V

MAT
SI
V
LEN
GM
V
IST
AC
V
EDF
DIC
V
GEO
OAE
V
LRO
SS
V

Es
HNC
V
LEN
GM
V
MUZ
DMD
V
LFR
BL
V
LRO
SS
V


IST
AC
V
CDS
SI
V
D
OAE
V
MAT
SI
VVI FIZ
PE
VI
MAT
PT
VI
LEN
GM
VI
LFR
BL
VI
EDF
DIC
VI
LRO
IM
VI

BIO
VT
VI
EDT
CC
VI
LRO
IM
VI
CDS
PT
VI
MAT
PT
VI


EDF
DIC
VI
LFR
BL
VI
GEO
MCL
VI
DES
RG
VI
BIO
VT
VI
FIZ
PE
VI

Es
BL
VI
LRO
IM
VI
LEN
GM
VI
MAT
PT
VI
D
VT
VI
MUZ
DMD
VI

REL
PM
VI
TIC
BAB
VI
IST
AP
VI
MAT
PT
VI
CDS
VT
VI
LRO
IM
VI

VII MAT
DR
VII
LRO
SC
VII
LLA
FN
VII
FIZ
BM
VII
GEO
OAE
VII
LEN
GM
VII
IST
AP
VII
EDF
BMD
VII
BIO
UL
VII
REL
PM
VII
CHI
LD
VII
TIC
DR
VII
MAT
DR
VII

Es
BL
DES
RG
VII
D
BM
VII
LFR
BL
VII
MAT
DR
VII
LRO
SC
VII
CDS
DR
VII
MAT
DR
VII
CHI
LD
VII
FIZ
BM
VII
EDT
CC
VII
MUZ
DMD
VII
LRO
SC

LRO
SC
VII
EDF
BMD
VII
LFR
BL
VII
CDS
SC
VII
LEN
GM
VII
BIO
UL
VII

VIII LRO
IM
VIII
LEN
GM
VIII
FIZ
BM
VIII
IST
AP
VIII
MAT
SI
VIII
TIC
BAB
VIII
EDT
CC
VIII
Es
HNC
VIII
LRO
IM
VIII
DES
RG
VIII
GEO
OAE
VIII
CDS
NC
VIII
LFR
HDM
VIII

CHI
LD
VIII
MAT
SI
VIII
REL
PM
VIII
MUZ
DMD
VIII
MAT
SI
VIII
EDF
BMD
VIII

IST
AP
VIII
LFR
HDM
VIII
GEO
OAE
VIII
CDS
SI
VIII
LEN
GM
VIII
LRO
IM
VIII
D
SI
VIII
BIO
NC
VIII
FIZ
BM
VIII
EDF
BMD
VIII
LRO
IM
VIII
MAT
SI
VIII
CHI
LD
VIII

IX A LRO
SC
9A
INF
VDC
9A
TIC
VDC
9A
LEN
ILG
9A
D
SC
9A
LRO
SC
9A

LFR
BL
9A
BIO
VT
9A
MAT
PT
9A
FIZ
BM
9A
L
HNC
9A
CHI
LD
9A

REL
PM
9A
FIZ
BM
9A
LRO
SC
9A
MAT
PT
9A
TIC
VDC
9A
MAT
PT
9A

LFR
BL
9A
DES
RG
9C
BIO
VT
9A
CHI
LD
9A
LEN
ILG
9A
CDS
PT
9A

MAT
PT
9A
IST
AC
9A
LRO
SC
9A
FIZ
BM
9A
GEO
OAE
9A
EDF
BMD
9A
MUZ
DMD
9A
IX B TIC
BAB
9B
FIZ
PE
9B
LFR
BL
9B
LRO
SS
9B
MAT
OG
9B
BC
PO
9B

LRO
SS
9B
CHI
LD
9B
CPS
MC
9B
BIO
UL
9B
Ei
CC
9B
GEO
MCL
9B

LFR
BL
9B
EDF
DIC
9B
CHI
LD
9B
FIZ
PE
9B
MAT
OG
9B
LEN
AM
9B

D
PO
9B
BC
PO
9B
IST
BS
9B
MAT
OG
9B
L
BRE
9B
LRO
SS
9B
BC
PO
9B
Ei
CC
9B
REL
PM
9B
LEN
AM
9B
Ei
CC
9B
CPS
MC
9B
CPS
MC
9B

IX C MAT
PT
9C
FIZ
BM
9C
LRO
SC
9C
L
HNC
9C
LEN
ILG
9C
REL
FG
9C

INF
VDC
9C
LFR
BL
9C
CDS
VT
9C
TIC
VDC
9C
EDF
DIC
9C
MAT
PT
9C

BIO
VT
9C
CHI
LD
MAT
PT
9C
LRO
SC
9C
LEN
ILG
9C
IST
AC
9C

TIC
VDC
9C
MUZ
DMD
9A
LRO
SC
9C
FIZ
BM
9C
MAT
PT
9C
D
LD
9C

LFR
BL
9C
LRO
SC
9C
FIZ
BM
9C
GEO
OAE
9C
CHI
LD
9C
BIO
VT
9C
DES
RG
9C
IX D REL
FG
9D
LFR
BL
9D
FIZ
PE
9D
LEN
GM
9D
TIC
BAB
9D
LRO
SS
9D

MAT
OG
9D
L
BRE
9D
LRO
SS
9D
DES
RG
9D
GEO
OAE
9D
CDS
SS
9D

IST
AC
9D
LLA
FN
9D
CHI
OM
9D
LRO
SS
9D
FIZ
PE
9D
MUZ
DMD
9D

MAT
OG
9D
LRO
SS
9D
LFR
BL
9D
EDF
DIC
9D
GEO
OAE
9D
LEN
GM
9D

LEN
GM
9D
D
BL
9D
TIC
BAB
9D
BIO
VT
9D
L
BRE
9D
IST
AC
9D

IX E CHI
OM
9E
LFR
BS
9E
MAT
OG
9E
TIC
BAB
9E
LRO
BD
9E
GEO
OAE
9E

IST
BS
9E
REL
PM
9E
CDS
BS
9E
LRO
BD
9E
L
BRE
9E
LEN
AM
9E

FIZ
SD
9E
LEN
AM
9E
LLA
FN
9E
EDF
BMD
9E
MUZ
DMD
9E
LFR
BS
9E

IST
BS
9E
MAT
OG
9E
L
BRE
9E
LRO
BD
9E
DES
RG
9E
GEO
OAE
9E

FIZ
SD
9E
BIO
UL
9E
LRO
BD
9E
LEN
AM
9E
D
PM
9E
TIC
BAB

IX F REL
PM
9F
LEN
AM
9F
MAT
DR
9F
LRO
FEG
9F
TIC
VDC
9F
DES
RG
9F

CHI
OM
9F
LEN
AM
9F
BIO
UL
9F
D
MCL
9F
GEO
MCL
9F
L
HNC
9F

LRO
FEG
9F
CDS
AC
9F
FIZ
SD
9F
LFR
BS
9F
IST
AC
9F
TIC
VDC
9F

LLA
FN
9F
L
HNC
9F
MAT
DR
9F
MUZ
DMD
9F
EDF
DIC
9F
LRO
FEG
9F

LEN
AM
9F
FIZ
SD
9F
LFR
BS
9F
LRO
FEG
9F
IST
AC
9F
GEO
MCL
9F

X A MAT
OG
10A
MAT
OG
10A
LEN
ILG
10A
LRO
SC
10A
PSIH
HNC
10A
TIC
DR
10A

GEO
MCL
10A
CDS
OG
10A
D
OG
10A
LFR
BL
10A
EDF
BMD
10A
FIZ
SF
10A

MAT
OG
10A
MAT
OG
10A
DES
RG
10C
REL
PM
10A
LRO
SC
10A
BIO
VT
10A

LEN
ILG
10A
LFR
BL
10A
CHI
LD
10A
INF
DR
10A
LRO
SC
10A
FIZ
SF
10A

FIZ
SF
10A
BIO
VT
10A
IST
BS
10A
CHI
LD
10A
EDF
BMD
10A
EDA
HNC
10A


MUZ
DMD
10A


X B LFR
BL
10B
LRO
SS
10B
LEN
AM
10B
MAT
NA
10B
CG
PO
10B
BIO
UL
10B

EDA
BRE
10B
ECP
MC
10B
MAT
NA
10B
PCM
CC
10B
D
SS
10B
GEO
OAE
10B
PCM
CC
10B
IST
BS
10B
EDF
BMD
10B
LRO
SS
10B
FIZ
SD
10B
MAT
NA
10B
PSIH
BL
10B

LRO
SS
10B
ECP
MC
10B
REL
PM
10B
CG
PO
10B
PCM
CC
10B
TIC
BAB
10B

ECP
MC
10B
CHI
LD
10B
PCM
CC
10B
FIZ
SD
10B
LEN
AM
10B
CG
PO
10B

X C CDS
UL
10C
FIZ
SF
10C
BIO
UL
10C
CHI
OM
10C
MAT
DR
10C
LRO
BD
10C

LRO
BD
10C
TIC
VDC
10C
LRO
BD
10C
D
DR
10C
REL
FG
10C
EDF
BMD
10C

LEN
ILG
10C
IST
BS
10C
MUZ
DMD
10A
MAT
DR
10C
LFR
BS
10C
MAT
DR
10C

EDF
BMD
10C
CHI
OM
10C
INF
VDC
10C
FIZ
SF
10C
MAT
DR
10C
EDA
HNC
10C

GEO
MCL
10C
FIZ
SF
10C
PSIH
HNC
10C
LEN
ILG
10C
BIO
UL
10C
LFR
BS
10C


DES
RG
10C


X D INF
VDC
10D
CHI
OM
10D
LRO
BD
10D
REL
FG
10D
LFR
BS
10D
EDF
DIC
10D

MAT
CM
10D
MAT
CM
10D
FIZ
BM
10D
EDA
BRE
10D
D
VDC
10D
BIO
UL
10D

CHI
OM
10D
GEO
MCL
10D
TIC
VDC
10D
FIZ
BM
10D
PSIH
BL
10D
EDF
DIC
10D

DES
RG
10E
LEN
ILG
10D
LFR
BS
10D
MAT
CM
10D
MAT
CM
10D
LRO
BD
10D

FIZ
BM
10D
IST
BS
10D
CDS
UL
10D
BIO
UL
10D
LRO
BD
10D
LEN
ILG
10DMUZ
DMD
10D

X E LLA
FN
10E
IST
BS
10E
LFR
HDM
10E
EDF
DIC
10E
LEN
GM
10E
CHI
OM
10E

REL
PM
10E
GEO
MCL
10E
PSIH
BRE
10E
FIZ
SF
10E
LRO
NIT
10E
LRO
NIT
10E

LEN
GM
10E
EDA
BRE
10E
IST
BS
10E
MAT
OG
10E
CDS
RG
10E
LFR
HDM
10E

MUZ
DMD
10D
FIZ
SF
10E
TIC
BAB
10E
LRO
NIT
10E
MAT
OG
10E
LRO
NIT
10E

BIO
UL
10E
PSIH
BRE
10E
GEO
MCL
10E
IST
BS
10E
D
BS
10E
LEN
GM
10EDES
RG
10E

X F LFR
BS
10F
D
DIC
10F
EDF
DIC
10F
GEO
OAE
10F
LLA
FN
10F
IST
AP
10F

CDS
DIC
10F
MAT
PT
10F
LRO
NIT
10F
LRO
NIT
10F
LEN
AM
10F
IST
AP
10F

DES
RG
FIZ
SD
10F
LEN
AM
10F
BIO
VT
10F
EDA
BRE
10F
PSIH
BRE
10F

REL
PM
10F
TIC
BAB
10F
LRO
NIT
10F
GEO
OAE
10F
LRO
NIT
10F
LFR
BS
10F

CHI
LD
10F
IST
AP
10F
FIZ
SD
10F
PSIH
BRE
10F
MAT
PT
10F
LEN
AM
10F
MUZ
DMD
10F
XI A LFR
HDM
11A
REL
PM
11A
MAT
SI
11A
INF
DR
11A
CDS
OM
11A
LRO
FEG
11A

MAT
SI
11A
FIZ
BM
11A
D
OM
11A
EDF
BMD
11A
BIO
UL
11A
LRO
FEG
11A

CDS
BMD
11A
INF
DR
11A
INF
DR
11A
LEN
ILG
11A
GEO
MCL
11A
MAT
SI
11A

CDS
SI
11A
FIZ
BM
11A
CHI
OM
11A
LRO
FEG
11A
LFR
HDM
11A
INF
DR
11A

LEN
ILG
11A
ECO
HNC
11A
MAT
SI
11A
IST
AP
11A
FIZ
BM
11A
CDS
FEG
11A

XI B GEO
OAE
11B
MAT
NA
11B
IST
AP
11B
LEN
AM
11B
AF
CC
11B
LFR
HDM
11B

MAT
NA
11B
LRO
BD
11B
TIC
BAB
11B
UCC
PO
11B
C
PO
11B
UCC
PO
11B
EDF
BMD
11B
ECO
BRE
11B
D
BL
11B
LFR
HDM
11B
LEN
AM
11B
M
MC
11B
CDL
MC
11B

MAT
NA
11B
REL
PM
11B
UCC
PO
11B
IST
AP
11B
LRO
BD
11B
C
PO
11B

ECO
BRE
11B
AF
CC
11B
M
MC
11B
CDL
MC
11B
UCC
PO
11B
LRO
BD
11B

XI C MAT
SI
11C
CDS
UL
11C
GEO
OAE
11C
BIO
UL
11C
LRO
SS
11C
FIZ
AR
11C

CHI
LD
11C
MAT
SI
11C
REL
FG
11C
LRO
SS
11C
IST
BS
11C
TIC
VDC
11C

BIO
UL
11C
D
UL
11C
EDF
BMD
11C
TIC
VDC
11C
CDS
SS
11C
LEN
ILG
11C

CHI
LD
11C
FIZ
AR
11C
LRO
SS
11C
FIZ
AR
11C
MAT
SI
11C
CDS
SI
11C

LFR
BS
11C
LFR
BS
11C
LEN
ILG
11C
CDS
BMD
11C
ECO
HNC
11C


XI D MAT
NA
11D
FIZ
AR
11D
REL
FG
11D
FIZ
AR
11D
LRO
FEG
11D
LFR
BS
11D

LEN
AM
11D
MAT
NA
11D
GEO
OAE
11D
TIC
BAB
11D
D
FEG
11D
CDS
VT
11D

CDS
NA
11D
BIO
VT
11D
LRO
FEG
11D
IST
BS
11D
EDF
BMD
11D
CHI
LD
11D

TIC
BAB
11D
MAT
NA
11D
LRO
FEG
11D
ECO
BRE
11D
CDS
BMD
11D
FIZ
AR
11D

BIO
VT
11D
LEN
AM
11D
CHI
LD
11D
LFR
BS
11D
CDS
FEG
11D


XI E LEN
ILG
11E
LFR
HDM
11E
LRO
IM
11E
LLA
FN
11E
CDS
RG
11E


LRO
IM
11E
EDF
BMD
11E
IST
AP
11E
D
AP
11E
TIC
BAB
11E
CDS
IM
11E

CDS
FN
11E
LEN
ILG
11E
SOC
BRE
11E
CHI
LD
11E
LFR
HDM
11E
LLA
FN
11E

ECO
BRE
11E
LU
FN
11E
CDS
BMD
11E
DES
RG
11E
LRO
IM
11E
LFR
HDM
11E

IST
AP
11E
LRO
IM
11E
REL
PM
11E
GEO
MCL
11E
LEN
ILG
11E
CDS
AP
11E

XI F LEN
AM
11F
SOC
HNC
11F
SOC
HNC
11F
REL
PM
11F
IST
AP
11F
TIC
VDC
11F

IST
AP
11F
ECO
HNC
11F
CDS
AM
11F
LRO
FEG
11F
LFR
HDM
11F
CDS
NC
11F

TIC
VDC
11F
MAT
PT
11F
GEO
OAE
11F
CDS
OAE
11F
LEN
AM
11F
DES
RG
11F

LRO
FEG
11F
EDF
DIC
11F
CDS
FN
11F
LFR
HDM
11F
CDS
FEG
11F
IST
AP
11F

D
HNC
11F
LRO
FEG
11F
MAT
PT
11F
ECO
HNC
11F
CDS
AP
11F
GEO
OAE
11F

XII A FIZ
SF
12A
MAT
DR
12A
IST
BS
12A
INF
VDC
12A
LRO
IM
12A
LEN
ILG
12A

MAT
DR
12A
CDS
DR
12A
INF
VDC
12A
REL
PM
12A
FIZ
SF
12A
EDF
DIC
12A

MAT
DR
12A
INF
VDC
12A
LFR
BL
12A
FIL
BRE
12A
BIO
UL
12A
CDS
UL
12A

LRO
IM
12A
MAT
DR
12A
FIZ
SF
12A
INF
VDC
12A
CHI
LD
12A
LEN
ILG
12A

D
IM
12A
GEO
MCL
12A
LRO
IM
12A
LFR
BL
12A
CDS
IM
12A
CDS
SF
12A

XII B Ea
HNC
12B
GEO
OAE
12B
CDL
PO
12B
LRO
IM
12B
LEN
AM
12B
MAT
SI
12B

NC
MC
12B
TIC
BAB
12B
AEF
PO
12B
LFR
HDM
12B
LRO
IM
12B
ESFA
CC
12B

LEN
AM
12B
REL
PM
12B
MAT
SI
12B
PM
MC
12B
EDF
DIC
12B
GEO
OAE
12B

NC
MC
12B
IST
BS
12B
LFR
HDM
12B
LRO
IM
12B
Ea
HNC
12B
D
CC
12B

MAT
SI
12B
PM
MC
12B
CDL
PO
12B
AEF
PO
12B
ESFA
CC
12B
ESFA
CC
12B

XII C CDS
DIC
12C
IST
AP
12C
MAT
PT
12C
GEO
MCL
12C
FIZ
AR
12C


CDS
PT
12C
CHI
OM
12C
FIL
HNC
12C
BIO
VT
12C
LRO
BD
12C
REL
FG
12C

MAT
PT
12C
LFR
BS
12C
EDF
DIC
12C
CHI
OM
12C
LEN
GM
12C
CDS
OM
12C

LRO
BD
12C
TIC
VDC
12C
FIZ
AR
12C
BIO
VT
12C
FIZ
AR
12C
CDS
VT
12C

CDS
BD
12C
D
PT
12C
LEN
GM
12C
LRO
BD
12C
LFR
BS
12C
MAT
PT
12C

XII D LEN
GM
12D
CDS
BD
12D
LFR
BS
12D
MAT
SI
12D
REL
FG
12D
FIL
HNC
12D

TIC
BAB
12D
IST
BS
12D
FIZ
SF
12D
MAT
SI
12D
CDS
VT
12D
LRO
BD
12D

GEO
MCL
12D
CHI
OM
12D
BIO
VT
12D
CDS
SI
12D
CDS
OM
12D
LEN
GM
12D

CHI
OM
12D
D
BMD
12D
LRO
BD
12D
LFR
BS
12D
FIZ
SF
12D
CDS
BMD
12D

EDF
BMD
12D
LRO
BD
12D
BIO
VT
12D
FIZ
SF
12D
CDS
SF
12D
MAT
SI
12D

XII E IST
AP
12E
CDS
FN
12E
LRO
FEG
12E
LFR
HDM
12E
GEO
MCL
12E
LU
FN
12E

REL
FG
12E
CDS
AP
12E
EDF
DIC
12E
FIL
HNC
12E
S
LD
12E
DES
RG
12E

LFR
HDM
12E
LRO
FEG
12E
LEN
GM
12E
LLA
FN
12E
D
FN
12E
CDS
MCL
12E

LFR
HDM
12E
LRO
FEG
12E
CDS
DIC
12E
FIL
HNC
12E
IST
AP
12E
CDS
RG
12E

LRO
FEG
12E
LEN
GM
12E
CDS
FEG
12E
LEN
GM
12E
TIC
BAB
12E


XII F CDS
BS
12F
LEN
ILG
12F
LRO
SS
12F
MAT
OG
12F
LFR
HDM
12F
CDS
MCL
12F

DES
RG
12F
EDF
DIC
12F
GEO
MCL
12F
IST
BS
12F
CDS
RG
12F
FIL
BRE
12F

LRO
SS
12F
CDS
SS
12F
MAT
OG
12F
LFR
HDM
12F
IST
BS
12F


CDS
DIC
12F
SS
BRE
12F
CDS
ILG
12F
LRO
SS
12F
TIC
BAB
12F
FIL
BRE
12F

IST
BS
12F
LEN
ILG
12F
FIL
BRE
12F
REL
PM
12F
GEO
MCL
12F
D
BRE
12F

Pag. urmatoare

Clase  Profesori  Sali de clasa  Orarul general clase  Orarul general profesori  Orarul general al salilor 

Ultima modificare: 27.09.2021 21:59:54
http://www.aScTimeTables.com